KONTRAKT BETINGELSER

Kontrakt betingelser ved aftale om kunstnerisk optræden

Retsforholdet mellem køber/arrangør og XLENT bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående ændringer:

Juridisk retningslinie

XLENT følger DMF.dk ( Dansk Musiker Forbund) generelle betingelser ved indgåelse af aftale mellem arrangør og udøvende kunstner. Se DMF standard kontrakt her:

https://www.dmf.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Standardkontrakt/DMF_Standardkontrakt_2019.pdf

Prisfastsættelse

 • Honorering / løn forhandles med udgangspunkt i DMF’s minimumstariffer (www.dmf.dk)
 • Betaling som kvittering for modtagelse ved kontant betaling anvendes f.eks dags dato kvittering.
 • Honorering / løn vil være udspecificeret på faktura og fremsendt til kunden inden arrangementets afvikling.
 • Ved digital underskrift på ordrebekræftigelse eller tilbud vil prisen være den gældende, såfremt andet aftales.

Rettigheder

 • Ved offentlig adgang til arrangementet skal arrangøren betale vederlag til Koda.
 • Optagelser af optræden: Der må ikke optages lyd og/eller billede af optrædende uden forudgående skriftlig aftale.
 • XLENT må bruge optagelser af lyd og billede i forbindelse med markedsførring.

Aflysning

 • Afbestilling kan ikke finde sted, denne betingelse er gældende for begge parter.
 • Frem til 45 dage før aftalt arrangement: Halv Honorar medmindre erstatningsjob aftales eller andet arrangement indgås med en anden kunde.
 • Mindre end 45 dage før aftalt arrangement: Fuld honorar med mindre der kommer andet arrangement, eller kunden bestiller samme job på ny dato inden for nærmeste fremtid.
 • Dog tages der forbehold for uforudsete hændelser (sygdom m.v.) og force majeure (jordskælv /naturkatastrofer / pandemi el. lign.) i sådanne tilfælde kan ingen af parterne drages til økonomisk ansvar. Dog forpligtiger begge parter sig til at gøre alt for at arrangementet kan gennemføres. Der kan kræves dokumentation for disse forhold. Hvis Arrangøren for godtgjort erstatning ved force majeure, på råber XLENT sig ligeledes erstatning iht. til denne kontrakt.

Praktiske forhold

 • XLENT skal have adgang til lokaler hvor arrangementet skal afholdes min 4 timer inden start for arrangement.
 • Der skal være niveaufri adgang samt kørefast underlag til 18t lastbil på 10 meters længde. Hvis ikke det er muligt skal der stilles med 2 hands til load / unload af lastbil.
 • Scene størrelse (D x B)
  • min. 2 x 2 meter ved Solist
  • min. 3 x 5 meter ved Duo
  • min. 3 x 6 meter ved Trio
 • Højde på scene skal være 0,4 meter
 • Der skal være min. 2 meter plads på hver side af scenen.
 • Der skal min være 1,5 meter friplads bag scenen
 • Der skal være min 3 meter frihøjde ved duo og trio
 • Der skal forefindes min. 3 x 16 ampere ubelastet strøm ved scenen.
 • Der skal forefindes opholdsmulighed / omklædning med mulighed for aflåsning for kunstner, samt crew til XLENT.
 • Kunstner, samt crew har fri forplejning.

Partyband:

 • Scene min. 5 x 8 meter ved Partyband, 40 cm høj.
 • 7 x podier på scene på hver 2×1 meter, 40 cm høj.
 • Frihøjde fra gulv til loft skal være min 5 meter.
 • Der skal min være 1,5 meter friplads bag scenen.
 • Fri plads på side af scene 5 meter.
 • Der skal forefindes min. 32 ampere ubelastet strøm ved scenen.

Arrangøren tilkendegiver ved sin underskrift, at have gennemlæst og være indforstået med denne kontrakts indhold.

Revideret d. 09/08/2021

Kontakt

XLENT

Rugmarken 3, Holbøl

DK 6340 Krusaa

XLENT@rugmarken3.dk

Mobil: 29608142

CVR: 38204696